Một số tiêu chuẩn Quốc tế

Bài báo

Tác giả: Morehouse, Sarah I.; Tung, Robert S.; Rodriguez, Juan-Carlos; Whiting, Jennifer R.; Jones, Vicki R.
Năm
:                    1993
Nhan đề bài báo: Statistical evidence for early extinction of reptiles due to the K/T event
Nhan đề tạp chí
: Journal of Paleontology
Tập:  17
Số:  4
Trang:198-209
Bản in lại: Reprint Edition
Bản có s
ửa chữa: Reviewed Item 

Phương phápNgànhCách lập danh mục

APA (American Psychological Association)
 
Tâm lýMorehouse, S. I., Tung, R. S., Rodriguez, J.-C., Whiting, J. R., & Jones, V. R. (1993). Statistical evidence for early extinction of reptiles due to the K/T event. Journal of Paleontology, 17(4), 198-209. 
Chicago ANhân vănMorehouse, Sarah I., Robert S. Tung, Juan-Carlos Rodriguez, Jennifer R. Whiting, and Vicki R. Jones. “Statistical Evidence for Early Extinction of Reptiles Due to the K/T Event.” Review of Reviewed Item. Journal of Paleontology 17, no. 4 (1993): 198-209.
Chicago B Nhân vănMorehouse, Sarah I., Robert S. Tung, Juan-Carlos Rodriguez, Jennifer R. Whiting, and Vicki R. Jones. 1993. Statistical evidence for early extinction of reptiles due to the K/T event. Review of Reviewed Item. Journal of Paleontology 17 (4):198-209.
MLA (Modern Language Association)Ngôn ngữ họcMorehouse, Sarah I., et al. “Statistical Evidence for Early Extinction of Reptiles Due to the K/T Event.” Rev. of Reviewed Item. Journal of Paleontology 17.4 (1993): 198-209. Reprint Edition.
HarvardKhoa họcMorehouse, S. I., Tung, R. S., Rodriguez, J.-C., Whiting, J. R. and Jones, V. R. (1993) Journal of Paleontology, 17, 198-209. 
MedicineY học1. Morehouse SI, Tung RS, Rodriguez J-C, Whiting JR, Jones VR. Statistical evidence for early extinction of reptiles due to the K/T event. Journal of Paleontology 17 (4): 198-209, 1993.

Sách

Tác giả:                  Billoski, Timothy V.
Năm
:                      1992
Nhan đề
:                Introduction to Paleontology
Biên tập tùng thư
:  Jones, Brian T.
Nhan đề tùng thư
:  Series on Paleontology
Nơi xuất bản
:         New York
Nhà xuất bản
:        Institutional Press
Tập
:                       6
Số trang
:               212
Số tập
:                   12
Ấn bản
:                  2nd
Dịch giả
:                Translator, A.
Nguyên bản
:          Original Publication
Bản in lại
:              Reprint Edition

Tham khảo  Định hướng - Nhiệm vụ - Mục tiêu
Phương phápNgànhCách lập danh mục
APA  Tâm lýBilloski, T. V. (1992). Introduction to Paleontology (A. Translator, Trans. 2nd ed. Vol. 6). New York: Institutional Press.
Chicago ANhân vănBilloski, Timothy V. Introduction to Paleontology. Translated by A. Translator. Edited by Brian T. Jones. 2nd ed. 12 vols. Vol. 6, Series on Paleontology. New York: Institutional Press, 1992. Reprint, Reprint Edition. 
Chicago BNhân vănBilloski, Timothy V. 1992. Introduction to Paleontology. Translated by A. Translator. Edited by B. T. Jones. 2nd ed. 12 vols. Vol. 6, Series on Paleontology. New York: Institutional Press. Original edition, Original Publication.
MLA (Modern Language Associates)Ngôn ngữ họcBilloski, Timothy V. Introduction to Paleontology. Original Publication. Trans. A. Translator. Series on Paleontology. Ed. Brian T. Jones. 2nd ed. Vol. 6. 12 vols. New York: Institutional Press, 1992. Reprint Edition.
HarvardKhoa họcBilloski, T. V. (1992) Introduction to Paleontology, Institutional Press, New York.
MedicineY học1. Billoski TV. Introduction to Paleontology. Vol. 6. 2nd ed. New York: Institutional Press, p. 212, 1992.

Một chương trong sách

Tác giả viết chương đó: Grosjean, Fabrice O.; Schneider, George A.
Năm
:                              1990
Nhan đề chương
:           Greenhouse hypothesis: Effect on dinosaur extinction
Ban biên tập
:                 Smith, Newell R.; Perrault, E. D.
Nhan đề sách
:                Extinction
Nơi xuất bản
:                 New York
Nhà xuất bản
:                Barnes and Ellis
Tập
:                               2
Số tập
:                           5
Trang
:                            175-189
Biên tập tùng thư
:          Jonas, M. R.
Nhan đề tùng thư
:         Series on Extinction
Ấn bản
:                          3rd
Dịch giả
:                        Caterino, M. A.
Nguyên bản:
                  Original Publication
Bản in lại:
                      Reprint Edition
Bản có sửa chữa:           
Reviewed Item

Phương phápNgànhCách lập danh mục
APA  Tâm lýGrosjean, F. O., & Schneider, G. A. (1990). Greenhouse hypothesis: Effect on dinosaur extinction (M. A. Caterino, Trans.). In N. R. Smith & E. D. Perrault (Eds.), Extinction (3rd ed., Vol. 2, pp. 175-189). New York: Barnes and Ellis.
Chicago ANhân vănGrosjean, Fabrice O., and George A. Schneider. “Greenhouse Hypothesis: Effect on Dinosaur Extinction.” In Extinction, edited by Newell R. Smith and E. D. Perrault, 175-89. New York: Barnes and Ellis, 1990. Reprint, Reprint Edition.
Chicago B Nhân vănGrosjean, Fabrice O., and George A. Schneider. 1990. Greenhouse hypothesis: Effect on dinosaur extinction. In Extinction, edited by N. R. Smith and E. D. Perrault. New York: Barnes and Ellis. Original edition, Original Publication.
MLA (Modern Language Associates)Ngôn ngữ họcGrosjean, Fabrice O., and George A. Schneider. “Greenhouse Hypothesis: Effect on Dinosaur Extinction.” Rev. of Reviewed Item. Trans. M. A. Caterino. Extinction. Original Publication. Eds. Newell R. Smith and E. D. Perrault. 3rd ed. Vol. 2. Series on Extinction. New York: Barnes and Ellis, 1990. 175-89. Reprint Edition.
HarvardKhoa họcGrosjean, F. O. and Schneider, G. A. (1990) In Extinction, Vol. 2 (Eds, Smith, N. R. and Perrault, E. D.) Barnes and Ellis, New York, pp. 175-189.
MedicineY họcGrosjean FO, Schneider GA. Greenhouse hypothesis: Effect on dinosaur extinction. In: Smith NR, Perrault ED, eds. Extinction. Vol. 2. 3rd ed. New York: Barnes and Ellis, pp. 175-189, 1990.

Lưu ý: Các trường màu đỏ là những thành phần chính khi mô tả tài liệu tham khảo.

Tham khảo  LỊCH THI IELTS QUỐC TẾ 2021

 (Tham khảo từ Hướng dẫn sử dụng phần mềm Endnote 7.0)

Nguồn: https://www.lrc-hueuni.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *