Chính sách phát triển bộ sưu tập

1. Mục đích phát triển sưu tập

Mục đích phát triển sưu tập của Trung tâm Học liệu là: 

 • Hỗ trợ các chức năng giảng dạy, học tập và nghiên cứu của Đại học Huế bằng cách thu thập và tổ chức được một sự sưu tập hợp lý và cân đối về nguồn tài nguyên với nhiều loại hình phong phú về hình thức.
 • Đáp ứng được những thay đổi trong các chương trình giảng dạy, nghiên cứu, và những nhu cầu thay đổi thông tin của toàn Đại học, thông qua sự thường xuyên tham khảo ý kiến với các ban giảng huấn, sinh viên và đại diện các nhà tài trợ khác. 
 • Bảo quản sưu tập ở điều kiện tốt. 
 • Tham gia vào việc chia sẻ nguồn tài nguyên ở cấp độ địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế khi điều kiện cho phép

2. Quy trình phát triển sưu tập:

Những tiêu chuẩn được sử dụng cho việc lựa chọn tài liệu:

2.1 Sách chuyên khảo

 • Tương ứng với chương trình giảng dạy thực tế hay tiềm năng của Đại học Huế. 
 • Phạm vi và nội dung của tài liệu
 • Tính xác thực của nội dung đối với mục tiêu của từng nhóm sinh viên (nhóm cử nhân, nhóm sau đại học) 
 • Tính chính xác và độ tin cậy của thông tin và dữ liệu
 • Tầm quan trọng của đề mục đối với sự phát triển sưu tập tổng thể trong lĩnh vực chuyên đề này. 
 • Sử dụng rộng rãi và phổ biến đến toàn thể sinh viên và các cán bộ chuyên ngành.
 • Tính cập nhật 
 • Chất lượng kỹ thuật.
 • Tính phong phú về tài nguyên ở bất cứ nơi nào trong Đại học hay trong khu vực 
 • Ngôn ngữ gốc và quốc gia xuất xứ
 • Giá thành  

2.2 Tài liệu nghe nhìn

 • Tính thích hợp về hình thức 
 • Chất lượng sản phẩm
 • Tính chính xác/độ tin cậy 
 • Thông tin cập nhật
 • Mức độ trình bày 
 • Ngôn ngữ
 • Tương ứng với các phương tiện nghe nhìn

2.3 Tài liệu điện tử

 • Mức độ truy cập 
 • Phương thức phân phối
 • Mối quan hệ với phiên bản in ấn 
 • Dễ dàng kết nối
 • Tính tương thích đối với hệ thống 
 • Tốc độ truy cập và những tác động vào tải trọng mạng.
 • Những điều kiện và yêu cầu của nhà xuất bản 
 • Giá phải bao gồm cả cước thuê bao mạng
 • Ngôn ngữ 
 • Giá trị giáo dục của việc truy cập những loại hình điện tử mới này.

2.4 Tài nguyên Internet miễn phí

Những tiêu chuẩn lựa chọn giống nhau phải được áp dụng trong việc quyết định về sự thích đáng của những trang Web miễn phí và của nguồn tài nguyên Internet trong biên mục.

 • Chất lượng
 • Tính xác đáng 
 • Tính lâu dài/thường trực
 • Tính phổ biến 
 • Tốc độ truy cập và những tác động vào tải trọng mạng.
 • Tính dễ hiểu 
 • Tính dễ sử dụng
 • Tính tin cậy 
 • Ngôn ngữ 
 • Thích hợp với việc sưu tập

Chi phí kết nối biên mục và bảo dưỡng cần được cung cấp đến những nguồn tài nguyên này, những vấn đề khác cần phải được xem xét như sau:

 • Những trang thông tin hay nguồn tài nguyên ‘ biến mất’ khỏi trang Web, hay không còn đáp ứng được tiêu chuẩn lựa chọn, cần phải được loại ra khỏi biên mục. 
 • Trang thông tin hay nguồn tài nguyên mà được thay thế bởi nguồn tài nguyên tốt hơn, đặc biệt là những nguồn được lựa chọn dựa trên tính độc quyền, cần phải được củng cố lại. 
 • Trang bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin nhằm có thể truy cập nguồn tài nguyên rộng lớn từ Internet

2.5 Ấn phẩm liên tục và Ấn phẩm định kỳ

 • Hỗ trợ chương trình giảng dạy và nghiên cứu hiện thời 
 • Nhu cầu lớn
 • Truy cập qua các bản danh mục tiêu chuẩn 
 • Tính có thể dùng được các số báo cũ.
 • Giá thành / tính thường xuyên/ chất lượng 
 • Tính phong phú về hình thức dựa theo khoảng trống trên giá sách hay những yêu cầu liên quan 
 • Ngôn ngữ

2.6 Tài liệu biếu tặng

 • Phù hợp với nhu cầu về tài liệu – thông tin của Trung tâm
 • Tặng phẩm sẽ được xử lý kỹ thuật theo một quy trình đặc biêt. 
 • TTHL sẽ gửi thư cảm ơn, cùng giấy biên nhận về những tài liệu nhận được đến nhà tài trợ.

2.7 Ngôn ngữ

Ngôn ngữ chính đòi hỏi của các tài liệu sẽ là tiếng Anh và tiếng Việt, vì chúng phù hợp với phương tiện truyền đạt ngôn ngữ giảng dạy và học tập tại Đại học Huế. Những tác phẩm được xuất bản bằng các thứ tiếng khác cũng sẽ cần có nếu như chúng tương ứng với việc giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Huế. Đối với các môn học chuyên ngành về giảng dạy ngôn ngữ và văn học theo các thứ tiếng khác, thì việc bổ sung tài liệu về các thứ tiếng này là rất cần thiết .

Hiện nay, ban giảng huấn và sinh viên Đại học Huế rất cần tài liệu tiếng Anh và tiếng Việt để nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Tuy nhiên, tỷ lệ của tài liệu tiếng Anh được mua sẽ căn cứ vào trình độ sử dụng tiếng Anh của ban giảng huấn, sinh viên thuộc Đại học Huế. Ngoài ra, sự phong phú về tài liệu tiếng Anh hay tiếng Việt cũng ảnh hưởng đến quyết định việc đặt mua.

Trang chủ: https://www.lrc-hueuni.edu.vn/