Tài nguyên thông tin

Tài liệu hiện có tại Trung tâm: 25.394 nhan đề, 91.239 bản, trong đó:

  • Sách: 23.974 nhan đề, 68.298 bản  
  • Báo và tạp chí: 595 nhan đề, gồm 21.102 số tạp chí
  • Luận văn: 3.754 nhan đề, 3.754 bản
  • Tài liệu nghe nhìn: 1.034 nhan đề, 2.576 bản
  • Bản đồ: 48 nhan đề, 66 bản
  • Tài liệu điện tử: 45 cơ sở dữ liệu, 87 tạp chí điện tử, 23 sách điện tử.

Nguồn tài liệu của Trung tâm Học liệu chủ yếu là tài liệu chuyên khảo và tham khảo thuộc tất cả các lĩnh vực như Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội, Y Dược, Nông lâm nghiệp, Kinh tế, Du lịch v.v…, gắn liền với mục tiêu đào tạo của Đại học Huế.

Nguồn: https://www.lrc-hueuni.edu.vn/