Trung Tâm Học Liệu Đại Học Huế – Tra cứu thư viện tài liệu

Lưu ý: Vào trang web webopac-lrc.hueuni.edu.vn để tra cứu tài liệu và đăng ký làm thẻ đọc của Trung tâm học liệu đại học Huế. 

Thư mục trực tuyến

Tra cứu nguồn tài liệu tại Trung tam Học liệu bao gồm: tài liệu chuyên khảo, tham khảo, nghe nhìn, luận văn, báo, tạp chí…

Tài liệu điện tử

Tìm tài liệu qua các Cơ sở dữ liệu/báo/tạp chí/sách điện tử thuộc nhiều chuyên ngành như Y dược, Tiếng Anh, Giáo dục, Môi trường…

Xem thêm các thông tin hữu ích tại: giadinhvatreem.vn

Thẻ đọc trung tâm

Thông tin về đối tượng, quy trình, thủ tục, lệ phí… làm thẻ đọc Trung tam Học liệu.

Hướng dẫn & hỗ trợ

Cung cáp các tài liệu hướng dãn tìm kiếm tài liệu in án, điện tử, thông tin trên mạng… hỗ trợ sử dụng Trung tam.

Tập huấn kỹ năng    

Học tiếng Anh             

Chương trình Quản trị mạng CCNA 

Dịch vụ Tổ chức Hội nghị Hội thảo

Tìm tin theo yêu cầu

Bồi dưỡng tiếng Việt cho người nước ngoài

Thi IELTS, TOEIC

Tư vấn xay dựng hệ thống học trực tuyến

Tin tức hoạt động

Liên kết phát triển cùng Xôi lạc tv