Đội ngũ nhân viên

Đội ngũ cán bộ, nhân viên của Trung tâm Học liệu gồm 25 người công tác ở 3 phòng chức năng

Phòng Nghiệp vụ đảm nhiệm các công việc:
– Lưu hành
– Dịch vụ tham khảo
– Hỗ trợ dịch vụ.
– Bổ sung
– Biên mục

Phòng Công nghệ Thông tin đảm nhiệm các công việc:
– Quản trị CSDL và phần mềm thư viện
– Hỗ trợ kỹ thuật
– Quản trị mạng
– Quản trị và biên mục Website

Phòng Hành chính – Đối ngoại đảm nhiệm các công việc:
– Quản trị Hành chính
– Quản trị Nhân sự và Cơ sở vật chất
– Công tác tài chính – kế toán
– Công tác đối ngoại
– Bảo vệ và vệ sinh

Trang chủ: https://www.lrc-hueuni.edu.vn/