Bài tập kinh tế vĩ mô (có đáp án) – Đề thi và đáp án kinh tế vĩ mô

Hãy cùng nhau giải các bài tập kinh tế vĩ mô dưới đây và tìm hiểu về ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế đến thị trường. Chúng ta sẽ khám phá các khái niệm như đường cung, đường cầu, mức giá cân bằng và thặng dư của người tiêu dùng.

Bài 1: Điều chỉnh giá đường ở Mỹ

Trong bài tập này, chúng ta sẽ xác định phương trình đường cung và đường cầu về đường trên thị trường Mỹ. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về giá cả cân bằng trên thị trường này.

Bài 2: Thị trường lúa gạo ở Việt Nam

Trong bài tập này, chúng ta sẽ nghiên cứu về thị trường lúa gạo ở Việt Nam. Chúng ta sẽ xác định hệ số co dãn của đường cung và đường cầu, xây dựng phương trình đường cung và đường cầu lúa gạo của Việt Nam. Chúng ta cũng sẽ khám phá ảnh hưởng của chính sách trợ cấp xuất khẩu và hạn ngạch xuất khẩu đối với thị trường này.

Bài 3: Sản phẩm A và thị trường cân bằng

Trong bài tập này, chúng ta sẽ tìm hiểu về sản phẩm A và thị trường cân bằng. Chúng ta sẽ xác định mức giá và sản lượng khi thị trường cân bằng, thặng dư của người tiêu dùng và ảnh hưởng của các giải pháp can thiệp từ chính phủ.

Bài 4: Chính sách can thiệp vào thị trường khoai tây

Trong bài tập cuối cùng, chúng ta sẽ tìm hiểu về chính sách can thiệp vào thị trường khoai tây. Chúng ta sẽ đánh giá độ co dãn của cầu khoai tây, so sánh hai chính sách và xác định chính sách nào là lựa chọn thích hợp.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm chi tiết về các bài tập này, hãy tải tài liệu của chúng tôi để có đáp án chi tiết.

Tham khảo  Phương Trình Toluen KMnO4: Kiến Thức và Ứng Dụng

Hãy sẵn sàng khám phá và hiểu rõ hơn về kinh tế vĩ mô qua các bài tập thú vị này!