Thư mục trực tuyến

Tra cứu nguồn tài liệu tại Trung tam Học liệu bao gồm: tài liệu chuyên khảo, tham khảo, nghe nhìn, luận văn, báo, tạp chí...

Tài liệu điện tử

Tìm tài liệu qua các Cơ sở dữ liệu/báo/tạp chí/sách điện tử thuộc nhiều chuyên ngành như Y dược, Tiếng Anh, Giáo dục, Môi trường...

Thẻ đọc Trung tam

Thông tin về đối tượng, quy trình, thủ tục, lệ phí... làm thẻ đọc Trung tam Học liệu.

Hướng dãn & Hỗ trợ

Cung cáp các tài liệu hướng dãn tìm kiếm tài liệu in án, điện tử, thông tin trên mạng... hỗ trợ sử dụng Trung tam.