Bo, W., Jianli, S., Aijun, Z., Yajia, L., Jing, Z., & Xiongkui, H. E. (2012). Effects of formulations and surfactants on the behavior of pesticide liquid spreading in the plant leaves. Chin. J. Pestic, 14, 334-340. doi:10.3969/j.isn.1008-7303.2012.03.15Carletto, J. L.‐M. (2009). Ecological specialization of the aphid Aphis gossypii Glover on cultivated host plants. Molecular ecology, 18(10), 2198-2212. https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2009.04190.x

Chen, S. R., Li, G. T., Lai, J. H., Li, X. & Zhang, Y. L. (1996). Study of tea saponin TS-D insecticidal effects on cabbage butterfly. Plant Prot, 22, 27-28.

Chen, Y., Xie, M. Y. & Gong, X. F. (2007). Microwave-assisted extraction used for the isolation of total triterpenoid saponins from Ganoderma atrum. Journal of Food Engineering, 81(1), 162-170. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2006.10.018.

Chiasson, H. ,Vincent, C., & Bostanian, N. J. (2004). Acaricidal properties of a Chenopodium-based botanical. Journal of economic entomology, 97(4), 1373-1377. https://doi.org/10.1093/jee/97.4.1373

Công, N. V. (2020). Độc cấp tính và ảnh hưởng của quinalphos đến enzyme cholinesterase ở tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 56(1), 20-28. DOI: 10.22144/ctu.jsi.2020.003

Cui, C. , Yang, Y., Zhao, T., Zou, K., Peng, C., Cai, H., Wan, X., & Hou, R. (2019). Insecticidal activity and insecticidal mechanism of total saponins from Camellia oleifera. Molecules, 24(24), 4518. https://doi.org/10.3390/molecules24244518

Đệ, L. Đ. (1960). Cây Dầu Giun. Y học thực hành, 2, 22-25.

Finney, D. J. (1971). Probit analysis 3rd ed Cambridge Univ. Press. London.https://doi.org/10.1002/jps.2600600940

Gomez, Gomez, K. A., & Gomez, A. A. (1984). Statistical Procedures for Agricultural Research. Second Edition, 306-308. ISBN: 978-0-471-87092-0

Jiang, X., Hansen, H. C. B., Strobel, B. W., & Cedergreen, N. (2018). What is the aquatic toxicity of saponin-rich plant extracts used as biopesticides? Environmental Pollution, 236, 416-424. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.01.058

Kijprayoon, S., Tolieng, V., Petsom, A., & Chaicharoenpong, C. (2014). Molluscicidal Activity of Camellia Oleifera Seed Meal. Science Asia, 40, 393-9. doi: 10.2306/scienceasia1513-1874.2014.40.393

Lan, N. T. H., Thật, B. Q., Tuyên, L. D., Trang, N. T. H., & Trang, Đ. T. (2014). Nghiên cứu công nghệ trích ly tinh dầu tía tô. Tạp chí Khoa học và Phát triển, 12(3), 404-411.

Lan, N. T. H., Huyền, P. T. N , Thảo, N. T. T., g Nguyên, T. T.& Quỳnh, H. T. T. (2019). Tối ưu hóa điều kiện trích ly thu nhận triterpensaponin từ rau đắng biển (Bacopa monnieri (L.) Wettst) bằng enzyme cellulase. Tạp chí khoa học Đại học Văn Hiến, 6(3), 120-131.

Tham khảo  Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây ăn quả: Bí quyết thành công từ Tiến Đạt Farm

Liu, Y., Li, Z., Xu, H., & Han, Y. (2016). Extraction of saponin from Camellia oleifera Abel cake by a combination method of alkali solution and acid isolation. Journal of Chemistry, 1-8.

Lợi, Đ. T. (2006). Cây thuốc và vị thuốc Việt Nam.

Maheswaran, R., & Ignacimuthu, S. (2013). Bioefficacy of essential oil from Polygonum hydropiper L. against mosquitoes, Anopheles stephensi and Culex quinquefasciatus. Ecotoxicology and environmental safety, 97, 26-31. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2013.06.028

Ngọc, T. T. A., &Kiên, N. V. (2011). Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chưng cất tinh dầu gừng. Tạp chí khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, 19B, 62-69.

Thạch, L. N. (2003). Tinh dầu. TP. Hồ ChíMinh: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia.

Ullah, H., Wilfred, C. D., & Shaharun, M. S. (2019). Comparative Assessment Of Various Extraction Approaches For The Isolation Of Essential Oil From Polygonum Minus Using Ionic Liquids. Journal of King Saud University-Science, 31(2), 230-239. https://doi.org/10.1016/j.jksus.2017.05.014

Mục nhập này đã được đăng trong Đông y. Đánh dấu trang permalink.