Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6: Đáp án và giải thích chi tiết

Hóa chất là một môn học thú vị và quan trọng trong chương trình học. Đến với môn học này, bạn sẽ phải nắm vững các chuỗi phản ứng hóa học để có thể hoàn thành các bài tập và bài tập chuỗi phản ứng một cách hiệu quả. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 và cách hoàn thành nó.

Một số chuỗi phản ứng hữu cơ thường gặp

Trước khi đi vào chi tiết, chúng ta hãy tìm hiểu một số chuỗi phản ứng hữu cơ thường gặp. Đây là những phản ứng cơ bản, mà các bạn sẽ gặp phải trong quá trình học tập:

 1. CH3COONa + NaOH→ CH4 + Na2CO3
 2. CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl
 3. CH3Cl + Cl2 → CH2Cl2 + HCl
 4. CH2Cl2 + Cl2 → CHCl3 + HCl
 5. CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl
 6. 2CH4 → C2H6 + H2
 7. C2H6 → C2H4 + H2
 8. C2H4 + Cl2 → C2H4Cl2
 9. C2H4Cl2 → C2H3Cl + HCl
 10. C2H3Cl (-CH2CHCl-)n

Chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6

Bây giờ, chúng ta đã sẵn sàng để đi vào chi tiết của chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6. Hãy cùng nhau tìm hiểu từng bước:

 1. 2CH4 → C2H2 + 3H2
 2. 2C2H2 → C4H4
 3. CH≡C-CH=CH2 + 2H2 → CH2=CH-CH=CH2
 4. C4H10 → C3H6 + CH4

Điều này có nghĩa là khi phiếm Hidrocacbon CH4, ta sẽ thu được C2H2, sau đó C2H2 sẽ chuyển thành C4H4. Tiếp theo, C4H4 sẽ phản ứng với H2 để tạo thành C4H6. Cuối cùng, C4H10 sẽ chuyển thành C3H6 và CH4.

Câu hỏi trắc nghiệm vận dụng liên quan

Sau khi tìm hiểu về chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6, chúng ta hãy thử áp dụng kiến thức đã học vào các câu hỏi trắc nghiệm sau:

Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Ankan X có công thức phân tử C5H12. Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là
A. 2,2-đimetylpropan
B. 2- metylbutan
C. pentan
D. 2- đimetylpropan

Tham khảo  Mg(OH)2 là gì? Tính chất đặc biệt và ứng dụng thú vị của Mg(OH)2

Câu 2. Ankan X có công thức phân tử C6H14. Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là
A. 2,2-đimetylbutan
B. 3- metylpentan
C. hexan
D. 2,3- đimetylbutan

Câu 3. Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỷ lệ mol 1 : 1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223 %. Công thức phân tử của X là
A.C4H8
B. C3H6
C. C3H8
D. C2H4

Câu 4. Cho Hiđrocacbon X phản ứng với brom(trong dung dịch) theo tỷ lệ mol 1 : 1 thì được chất hữu cơ Y(chứ 74,08% brom về khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là
A. but-1-en
B.etilen
C. but-2-en.
D. propilen

Câu 5. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa?
A. CH3 – CH = CH2
B. CH2 – CH – CH = CH2.
C. CH3 – C ≡ C – CH3
D. CH3 – CH2 – C ≡ CH2

Câu 6. Chất nào sau đây có đồng phân hình học?
A. CH2 = CH – CH2 – CH3
B. CH3 – CH – C(CH3)2.
C. CH3 – CH = CH – CH2 – CH3
D. (CH3)2 – CH – CH = CH2

Câu 7. Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y,sản phẩm khi hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được số gam kết tủa là
A.30 gam
B. 10gam
C. 40 gam
D. 20 gam

Câu 8. Dẫn từ từ 6,72 lit (đktc) hỗn hợp X gồm etilen và propilen và dung dịch brom, dung dịch brom bị nhạt màu, và không có khí thoát ra. Khối lượng dung dịch sau phản ứng tắng 9,8 gam. Thành phần phần trăm theo thể tích của etilen trong X là
A.50,00%
B. 66,67%
C. 57,14%
D. 28,57%

Câu 9. Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỷ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có khối lượng so với He là 5. Hiệu xuất của phẩn ứng hiđro hóa la
A. 20%
B. 25%
C. 50%
D. 40%

Tham khảo  Bảng chữ cái tiếng Hàn: Tạo nền móng cho việc học tiếng Hàn Quốc

Câu 10. Chất nào sau đây có đồng phân hình học?
A. but-1-en
B. but-2-en.
C. 1,2-dicloetan
D. 2-clopropen

Câu 11. Ứng với công thức phân tử C5H10 có bao nhiêu Anken đồng phân cấu tạo
A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 7.

Câu 12. Cho hỗn hợp A gồm metan, axetilen và etilen. Lấy 8,6 gam A tác dụng hết với dung dịch Br2 dư thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí A tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của metan có trong A là
A. 40%.
B. 20%.
C. 25%
D. 50%.

Phần 2: Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

1 B2 B3 B4 A5 D6 C7 A8 B9 C10 B11 B12 D

Với những kiến thức và giải thích trên, hy vọng các bạn đã nhận được những thông tin hữu ích và có thể hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 một cách thành công. Chúc các bạn học tập tốt!

Nguồn: www.lrc-hueuni.edu.vn