Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên 2023 11 Mẫu cam kết của Đảng viên mới nhất

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT…………………

CHI BỘ 2

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………….., ngày ….tháng……. năm 20…..

BẢN ĐĂNG KÝTU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 20…..

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”

Họ và tên: ……………………………. Sinh ngày: …………………

Đơn vị công tác: Trường THPT ………………………………..……

Chức vụ đảng: ……………………………………………………….

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: không

Sinh hoạt tại Chi bộ 2, đảng bộ trường THPT…………………

– Căn cứ Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/20…..của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 20…..- 20…..;

– Căn cứ Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/20…..của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Qua kiểm điểm, tự phê bình năm 20…..và học tập, quán triệt chuyên đề năm 20….. “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; liên hệ với phạm vi công tác, nhiệm vụ được giao đối với cán bộ, công chức, viên chức (là đảng viên) gắn với thực hiện các nghị quyết, nhiệm vụ của địa phương (cơ quan, đơn vị) đề ra, tôi đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong năm 20….. với các nội dung chủ yếu sau đây:

Tham khảo  Phân biệt các loại chuối ở Việt Nam: chuối tiêu, sứ, ngự, cau, tiêu hồng, ngốp...

I. NỘI DUNG HỌC TẬP

Tích cực nghiên cứu, học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề năm 20….. “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Vận dụng hiệu quả vào việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, xây dựng tốt mối quan hệ với Nhân dân, nâng cao trách nhiệm trong triển khai thực thi nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ LÀM THEO

(Căn cứ vào vị trí công tác, nhiệm vụ được giao của cá nhân để lựa chọn nội dung cụ thể đăng ký làm theo Bác nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong rèn luyện, nâng cao chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; ý thức tự phê bình và phê bình; ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng đoàn kết nội bộ, có trách nhiệm, hiệu quả trong công tác của cán bộ, đảng viên).

1. Nội dung, công việc cụ thể:

– Nội dung thực hiện 1: Thực hiện nghiêm cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ. Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, hoạt động thù địch.

+ Giải pháp: tham gia học tập nghị quyết các cấp; thực hiện tốt các quy định của Đảng và nhà nước đối với đảng viên, viên chức; thực hiện tốt nội quy, quy định của cơ quan, tổ chuyên môn.

+ Thời gian thực hiện: thường xuyên.

– Nội dung thực hiện 2: Luôn tu dưỡng đạo đức cách mạng là lòng yêu nước, thương yêu con người, sống có nghĩa, có tình; cần cù lao động; ngay thẳng, thật thà; đoàn kết gắn bó tình làng nghĩa xóm.

Tham khảo  1g bằng bao nhiêu ml

+ Giải pháp: thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, nói đi đôi với làm.

+ Thời gian thực hiện: thường xuyên.

– Nội dung thực hiện 3: luôn thực hiện theo nội dung Bác dạy Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đó là làm việc có kế hoạch, sáng tạo, có năng suất cao; là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm tiền của nhân dân, cả nước, của bản thân mình; là không tham địa vị. Không tham tiền tài. Không tham sung sướng. Không ham tâng bốc mình; là phải tìm học hỏi cầu tiến bộ, không kiêu ngạo; là hoàn toàn vì lợi ích chung, không vì tư lợi; hết sức công bằng, không chút thiên tư, thiên vị, công tâm, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của dân tộc lên trên hết, trước hết.

+ Giải pháp: xây dựng kế hoạch từng tuần, tháng; dạy học đúng phân phối chương trình; chấm trả bài đúng thời gian quy định; không tư lợi cho bản thân; không thiên vị đối với học sinh, công bằng trong đánh giá học sinh.

+ Thời gian thực hiện: thường xuyên

2. Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng:

Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

IV. KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM

1. Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong năm 20…..

……………………………………………………………………………..

2. Biện pháp, thời gian thực hiện

Bản đăng ký là nội dung kế hoạch hành động của cá nhân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong năm 20…..; báo cáo Chi bộ cơ quan theo dõi, giám sát, góp ý và phục vụ kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CHI BỘ

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)