Liên hệ

Hoạt động đối ngoại, dự án:

  • Huỳnh Thị Xuân Phương
  • Mobile: 0905034705
  • Email: htxphuong@hueuni.edu.vn

Thông tin - tài liệu, tập huấn kỹ năng:

  • Tôn Nữ Phương Mai
  • Mobile: 0917857050
  • Email: tnpmai@hueuni.edu.vn