Liên hệ

Quầy Lưu hành, Tầng 1, Trung tâm Học liệu Đại học Huế
Địa chỉ: 20 Lê Lợi, TP Huế
Điện thoại: 0234. 3829983 + Số nội bộ: 310. 
Email: trungtamhoclieu@hueuni.edu.vn.