Xem thông tin cá nhân

Vào trang Web của TTHL

Bạn đọc sẽ có thông tin:

  • Thông tin cá nhân
  • Hạn sử dụng thẻ TTHL
  • Thông tin tài liệu - Tài liệu đã được đăng ký mượn trước, đang được giữ lại, đang mượn hoặc đang được triệu hồi
  • Thông báo về giao dịch tài liệu: quá hạn, gia hạn
  • Tài khoản giao dịch tại Quầy Lưu hành