Đăng ký mượn trước

  • Bạn đọc có thể đăng ký mượn trước một tài liệu khi tất cả các bản tài liệu đó đã được mượn hết.
  • Tài liệu được giữ lại cho bạn đọc nào đăng ký đầu tiên tại Quầy lưu hành trong vòng 2 ngày. Nếu bạn đọc không đến mượn, tài liệu đó sẽ được trả về kho hoặc giữ lại cho bạn đọc kế tiếp.
  • Hướng dẫn đăng ký mượn trước
Vào Thư mục trực tuyến (OPAC)
  • Sau khi tìm thấy biểu ghi đầy đủ của tài liệu cần mượn, nếu tài liệu đó đã mượn hết (xem Hiện có để biết), kích vào dòng “Không còn bản nào có sẵn. Bạn có thể đăng ký mượn trước” ở cuối trang.
  • Nhập mã độc giả và mật khẩu.
  • Cung cấp địa chỉ email. Phần “Ghi chú” để trống.
  • Click vào ô “Đăng ký mượn trước”.

Lưu ý: Xem Thông tin cá nhân để biết kết quả đăng ký mượn trước