Mượn/trả tài liệu

MƯỢN TÀI LIỆU

  • Số tài liệu được mượn (mỗi lần mượn)

  • Thời gian mượn tài liệu

TRẢ TÀI LIỆU

Tài liệu phải được trả đúng hạn tại Quầy lưu hành, tầng 1.
Lưu ý: 
  • Nếu tài liệu trả quá hạn, bạn đọc sẽ phải trả phí tài liệu quá hạn. 
  • Trong trường hợp có thông báo triệu hồi vì mục đích kiểm kê, đề nghị bạn đọc trả tài liệu đúng thời hạn quy định.