Xử phạt hành chính khi làm mất, hư hỏng tài liệu

1. Xử phạt làm mất tài liệu
  • Phí xử lý nghiệp vụ tài liệu: 20.000đ/tài liệu
  • Làm mất tài liệu nhưng mua được tài liệu mới để thay thế: đền tài liệu mới + đóng phí xử lý nghiệp vụ tài liệu. 
  • Làm mất tài liệu nhưng không mua được tài liệu mới để thay thế:
    • Tài liệu Việt văn: Đền tiền gấp 3 lần giá gốc + phí xử lý nghiệp vụ tài liệu. 
    • Tài liệu ngoại văn: Đền gấp 5 lần giá trị tài liệu (do TTHL định giá) + phí xử lý nghiệp vụ tài liệu.
Lưu ý: Theo định giá của TTHL, mức giá tối thiểu của một tài liệu ngoại văn là 200.000/tài liệu.
 
2. Xử phạt làm hư hại tài liệu khi mang đến trả
Bạn đọc bị phạt tiền tùy theo các mức hư hại tài được quy định cụ thể như sau:
 
3. Xử phạt hành vi cắt, xé tài liệu khi đang sử dụng tại TT:
  • Đền tài liệu mới + phí xử lý nghiệp vụ và thu thẻ vĩnh viễn.
  • Nếu không đền được tài liệu mới, phạt tiền gấp 2 lần (Việt văn) hoặc 3 lần (ngoại văn) giá trị tài liệu + phí xử lý nghiệp vụ và thu thẻ vĩnh viễn.
Lưu ý: Đối với tài liệu ngoại văn, giá trị tài liệu do TTHL định giá, mức tối thiểu là 200.000/tài liệu.