Đội ngũ nhân viên

Đội ngũ cán bộ, nhân viên của Trung tâm Học liệu gồm 25 người công tác ở 3 phòng chức năng

Phòng Nghiệp vụ đảm nhiệm các công việc:
- Lưu hành
- Dịch vụ tham khảo
- Hỗ trợ dịch vụ.
- Bổ sung
- Biên mục

Phòng Công nghệ Thông tin đảm nhiệm các công việc:
- Quản trị CSDL và phần mềm thư viện
- Hỗ trợ kỹ thuật
- Quản trị mạng
- Quản trị và biên mục Website

Phòng Hành chính – Đối ngoại đảm nhiệm các công việc:
- Quản trị Hành chính
- Quản trị Nhân sự và Cơ sở vật chất
- Công tác tài chính - kế toán
- Công tác đối ngoại
- Bảo vệ và vệ sinh