QUY ĐỊNH CHUNG

Để bảo vệ tài sản chung và giữ gìn trật tự, an ninh, góp phần đảm bảo môi trường học tập, nghiên cứu và làm việc thuận lợi, bạn đọc và khách đến Trung tâm Học liệu cần thực hiện các quy định sau:

I. Đối với bạn đọc

 1. Xuất trình thẻ đọc khi vào Trung tâm, không sử dụng thẻ của người khác và thẻ đã hết hạn sử dụng.
 2. Không mang túi xách, mũ nón, thức ăn, nước uống, tài liệu (sách, báo, tạp chí, băng đĩa…) của bạn đọc vào Trung tâm.
 3. Không mang tài liệu của Trung tâm ra về khi chưa hoàn thành thủ tục mượn theo quy định.
 4. Chỉ sử dụng dịch vụ mạng Internet, máy tính của Trung tâm vào mục đích học tập và nghiên cứu.
 5. Nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại, tráo đổi tài liệu, máy tính, phương tiện học tập và cơ sở vật chất khác của Trung tâm.
 6. Có trách nhiệm giữ gìn an ninh, trật tự, vệ sinh và bảo quản tài sản chung. Không đi lại tại khu vực làm việc (tầng 4) của Trung tâm ngoại trừ những trường hợp cần thiết.
 7. Trong trường hợp cần thiết, đề nghị bạn đọc vui lòng cho bảo vệ kiểm tra túi xách, cặp đựng tài liệu.
 8. Có trách nhiệm thực hiện các quy định khác của Trung tâm.

II. Đối với khách đến Trung tâm

 1. Xuất trình giấy tờ cần thiết tại quầy bảo vệ khi vào Trung tâm.
 2. Đối với khách dự hội thảo, phải mang bảng tên khi ra, vào Trung tâm trong thời gian hội thảo.
 3. Trong trường hợp cần thiết, đề nghị khách vui lòng cho bảo vệ kiểm tra túi xách, cặp đựng tài liệu.
 4. Có trách nhiệm thực hiện các quy định khác của Trung tâm.

Tất cả bạn đọc và khách đến Trung tâm có trách nhiệm thực hiện các điều khoản trên đây. Trong trường hợp có vi phạm, tùy theo mức độ vi phạm, đối tượng sẽ được áp dụng hình thức xử lý tương ứng theo quy định của Trung tâm hoặc xử lý theo quy định của pháp luật (xin xem chi tiết trong trang web của Trung tâm).

Giám đốc Trung tâm Học liệu

(Đã ký và đóng dấu)