Tài liệu điện tử

Trung tâm Học liệu cung cấp một số cơ sở dữ liệu, tạp chí điện tử và sách điện tử phục vụ cho mục đích giảng dạy, nghiên cứu và học tập của cán bộ và sinh viên thuộc Đại học Huế. Nguồn tài nguyên này có thể ở dạng thư mục hoặc toàn văn. Nguồn tài liệu điện tử này không được sao chép, mua bán hay cung cấp cho bất cứ mục đích thương mại nào khác.

Vào mục Tài liệu điện tử, chọn một trong những loại hình tài liệu sau:

Chọn một CSDL, tạp chí điện tử hay sách điện tử theo nhan đề đã được sắp xếp thứ tự Alphabet (A-Z). Hay có thể tìm kiếm một tài liệu bằng cách gõ vào hộp tìm kiếm một nhan đề hoặc chủ đề cần tìm.

⇒ Truy cập

  • Truy cập tại TTHL: Bạn đọc chỉ được phép truy cập vào các tài liệu điện tử này ngay tại TTHL mà không cần nhập Username và Password. Nếu có nhu cầu truy cập từ xa (ngoài TTHL), xin vui lòng liên hệ tại quầy Thông tin để biết thêm chi tiết.
  • Liên hệ tại quầy Thông tin: Bạn đọc cần liên hệ tại quầy Thông tin để biết Username và Password truy cập. 
  • Truy cập tự do: Bạn đọc có thể truy cập tự do vào các nguồn tài liệu này ngay ở trong hay ngoài TTHL.